Koronaexit

Koronaexit -Yritysten koronavaikutusten jälkeiset toimenpiteet Tunturi-Lapissa

Koronaexit -Yritysten koronavaikutusten jälkeiset toimenpiteet Tunturi-Lapissa

Matkailu on voimakkaasti kasvava palvelua-ala Tunturi-Lapissa, johon Koronaviruksen (COVID-19) vuoksi tullut äkillinen suhdannemuutos vaatii erityisiä toimenpiteitä, jotta yritykset pystyvät vastaamaan uusiin muuttuneisiin olosuhteisiin. Yksinyrittäjien, mikro- ja pk-yrittäjien hyvinvoinnin tukeminen kriisin keskellä ja eritoten vaikeuksissa olevien yritysten hyvinvointi-, toimintakyky- ja kriisineuvonta tulee tehdä koordinoidusti ja riittävillä resursseilla, jotta kaikki yritykset saavat oman tilanteensa tarvitseman avun ja tuen. Muutostilanteiden ja esimerkiksi etätyön ja digitaalisuuden tuomat osaamishaasteet mikro- ja pk-yrityksissä ovat monitahoiset. Lomautusten ja irtisanomisten aiheuttamiin äkillisiin haasteisiin pitää pystyä vastaamaan. Tämän vuoksi alueen yritysten tulevaisuuden osaamistarpeet ja kehityspolut ja niiden toteuttamissuunnitelmat on oltava riittävästi resursoituna.

Tarpeiden kartoituksessa on kansallisten ja maakunnallisten asiantuntijapalveluiden lisäksi myös yritysten vertaisoppiminen ja siihen osallistaminen ja kannustaminen huomioitava aiempaa enemmän. Kun oman yrityksen toiminta-alueen läheisessä toimintaympäristössä löytyy tarvittava osaaminen ja siihen on olemassa paikallinen osaaja, voi se johtaa alueen yrityksissä uudenlaisiin innovaatioihin omien tuotteiden tuotteistamisessa. Kriisin jälkeistä poikkeustilaa on leimannut nopea informaation ja ohjauksen tarve, joka on muuttunut kiivaassa tahdissa uusien määräysten ja ohjeiden suodattamisena ja omaksumisena. Tässä rakennemuutosten nopeassa vauhdissa eritoten kausityövoimatarpeiden oikea resursointi on yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeää.

Yritysten alueellisen hyvinvoinnin osalta koordinoitu mielenterveys-, päihde- ja kriisityön tuki on erittäin olennainen osa kriisin jatkon kannalta. Alueen yhteisten hyvinvointiin liittyvien tapahtumien mahdollistaminen tilanteen niin salliessa joko fyysisesti tai etänä on eritoten pienillä paikkakunnilla tapahtumien avulla oikea tapa saada viesti perille.

Hankkeessa on tavoitteena osallistaa kaikille avoimissa työpajoissa, Koronaexit virtuaaliaamukahvitilaisuuksissa ja yrityskohtaisissa klinikoissa noin 25-30 mikroyritystä ja noin 50-55 yksittäistä osallistujaa.

Coronaexit- Supporting enterprises in Fell Lapland after Coronavirus

Coronaexit- Supporting enterprises in Fell Lapland after Coronavirus

Tourism is strongly growing service branch in Fell Lapland. Coronavirus (COVID-19) and its sudden structural changes require specific actions so that companies can meet new circumstances. Micro-, Small- and medium sized enterprises, (SME) need important support in the middle of crisis. Especially those companies in difficulties need coordinated support in wellbeing, operational and crisis advisory so that all enterprises are given the help and support they require.
Changed situation and challenges in micro- and SME’s remote work and digitalization knowledge are complex. Sudden changes due to layoff and termination of jobs need to be corresponded. Thus, the knowledge and development paths of companies’ execution plans in the area need the resourced sufficiently.

When surveying companies demands, peer-to-peer learning needs to be more noticed, urged and involved alongside region and nationally acknowledged professional services. When companies’ necessary knowledge and required expertise can be found from the local area, it can result in new innovations in the productization process.
Rapidly changing information in need of guidance and information has substantially reflected the
state of emergency. Companies’ intense adoption and filtering of orders and instructions has
changed. Correct resourcing especially concerning the continuity of seasonal workers is important
when structural changes occur at such a fast pace.

Companies need of coordinated support in mental health, intoxicant and crisis work is essential
when considering the follow up of crisis. Joint events related to wellbeing either physically or
digitally is the correct way to get the message across.

Project’s goal is to engage all together in all public workshops, “Coronaexit virtual morningcoffee” events and individual company clinics around 25-30 micro enterprises and 50-55 individual participants.

HANKKEEN TOTEUTUS
1.6.2020-31.5.2021

Tunturi-Lapin Kehitys_koronajuliste_A3_V1

Hankekoodi: S22105
Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Kustannusmalli: Flat rate 17 %

Vuoden 2020 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta 79 972 €.
Rahoitus myönnetään valtion talousarvion momentilta 32.30.64.09
Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on yhteensä enintään 80.00%

****************************
KATSO TULEVAT KOULUTUKSET, TYÖPAJAT JA YRITYSKLINIKAT JA OHJEET:
ILMOITTAUDU KOULUTUKSIIN:
https://forms.gle/x2yXWwCCaxjbzQe3A
****************************
 • Yhden kaikille avoimen työpajan kesto on arviolta 2-4h

Koulutukset järjestetään pääosin kaikille avoimina etäyhteyksin pidettävinä työpajoina, jolloin de minimis tukea ei kerry. Korona tilanteesta riippuen työpajoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös fyysisesti.

 • Yhden yrityssparrausklinikan kesto on arviolta 2-4h

Sen sijaan yrityskohtaiset sparrausklinikat (yritys-asiantuntija) ovat de minimis tuen alaisia yrityskohtaisia koulutuksia.

 

Poikkeustilanteeseen liittyvät nopeat täsmäkoulutukset

Yritysten erilaiset tarpeet vaihtelevat toimialoittain ja äkillisesti nousseiden koulutusten tarve on suuri. Aikataulullisesti nopeasti tarvittavat täsmäkoulutukset voivat olla esimerkiksi johtamiseen, työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen -> parempi tuottavuus, talousosaamiseen, asiakaspalveluun, kielitaitoon tai korttikoulutuksiin liittyviä.

 • Johtaminen (Osaamisen johtaminen, muutosjohtaminen, hyvinvointijohtaminen)
 • Työssäjaksaminen
 • Talousosaaminen
 • Asiakaspalvelu
 • Kielikoulutukset
 • Korttikoulutukset

Lisäksi sähköisella tulevaisuuden ennakointikartalla sekä virtuaaliaamukahvitilaisuuksissa hankittavilla asiantuntijapuheenvuoroilla luodaan kaikille osallistujille tietopohjaa ennakoinnista ja tarjotaan uusia työkaluja poikkeustilanteesta selviämiseen.

Yksinyrittäjien ja pk-yrittäjien henkisen hyvinvoinnin tukeminen
Yrittäjille tarjotaan koulutusten/työpajojen avulla työkaluja, joilla he pystyvät paremmin torjumaan tai hakemaan oikeaa apua henkisen hyvinvointiin liittyvissä haasteissa ja ongelmissa.

Yrityksen myynti/sukupolvenvaihdos, yleiset työpajat ja yritysklinikat
Yrityksille tarjotaan tietoa ja toimintamalleja, jotka Koronan vuoksi pohtivat yrityksen myymistä tai sukupolvenvaihdosta.

Liiketoimintasuunnitelmien ja strategioiden yleiset työpajat ja yritysklinikat
Uuden tilanteen edessä yritysten on pystyttävä arvioimaan ja tarvittaessa laajasti uusimaan omia liiketoimintasuunnitelmiaan ja strategioitaan vastaamaan paremmin Korona jälkeistä aikaa. Työhyvinvoinnin ja sitä kautta tuottavuuden selkeämpi esille tuonti Koronan jälkeisissä strategioissa korostuu.

Yritykset ovat myös mahdollisesti hakeneet rahoitusta Koronan vuoksi ELYn, Business Finlandin, Finnveran tai kunnan kautta ja näiden toimintojen sparraus ja jatkokehittäminen on myös tärkeätä resursoida hankkeen toimenpiteisiin.

Etä- ja digitaalisten työmenetelmien työpajat (Verkkokauppa, sovellukset, sosiaalinen media) yleiset työpajat ja yritysklinikat

 • Verkkokauppa
 • Sovellukset
 • Sosiaalinen media

Yritysten on jatkossa pystyttävä saavuttamaan asiakkaansa yhä useammista eri kanavista kuin aikaisemmin. Etä – ja digitaalisilla työmenetelmillä ja niiden osaamisella tavoitetaan useampia asiakasryhmiä ja tätä koulutusta yrityksille tarjotaan koronan jälkeiseen aikaan. Työpajoissa huomioidaan laajemmin digitalisaation yleisten yksilötaitojen kehittymisen lisäksi merkitys ja vaikutus erityisesti työhyvinvointiin, työn organisointiin, työssäjaksamiseen ja johtamiseen.

Yhteydet muihin hankkeisiin:

Pelkkänä korvana-hankkeen kanssa tehdään tässä perustiedoista yhteistyötä ja mahdollinen syvempi tietous tehdään tässä hankkeessa.

Tuotteistaminen, hinnoittelu, brändäys, kotimaa/kansainväliset asiakkaat

 • Tuotteistaminen
 • Hinnoittelu
 • Brändäys
 • Asiakasryhmät

Koronan aikana yritykset ovat arvioineet omia tuotteitaan ja kuinka ne hyvin vastaavat muuttuvaa kysyntää? Uudesta tilanteesta syntyvien uusien tuotteiden tulee olla ammattimaisesti tuotteistettu ja vastattava oikeiden asiakasryhmien tarpeisiin myös koronan jälkeen.

Hyvinvointitapahtuma yksityis- ja pk-yrityksille
Hyvinvointitapahtumassa yrityksille järjestetään sekä erilaisia koulutuksia ja sen lisäksi tarjotaan erilaisia hyvinvointimahdollisuuksia. Ajankohta pyritään ensisijaisesti järjestämään aikaan, jolloin se voidaan tehdä fyysisesti esimerkiksi luonnon ympäristössä. Tilanteen niin vaatiessa toinen vaihtoehto on järjestää se etänä.

Vertaissparraus yrityksiltä yrityksille
Yrityksen toiminta-alueen läheisessä toimintaympäristössä voi löytyä tarvittava osaaminen ja paikallinen osaaja, mutta toiselta toimialalta sitä ei välttämättä osata tunnistaa. Tämä vertaisoppiminen voi johtaa alueen yrityksissä uudenlaisiin innovaatioihin omien tuotteiden tuotteistamisessa.

Yritysten keskinäisessä vuoropuhelussa ja yhteistyössä luodaan ketterä vertaissparraus toimintamalli, jossa alueella yrityksellä oleva syvän osaamisen asiantuntijuus jaetaan toisille toimialoille toimialat ylittävänä koulutuksena ja tarjotaan yleisesti kaikille alueen yrityksille.

Pelkkänä korvana-hankkeen kanssa tehdään tässä yhteistyötä ohjatuissa ryhmäkeskusteluissa.

Koulutukset järjestetään pääosin kaikille avoimina työpajoina, jolloin de minis tukea ei yrityksille kerry.
Sen sijaan yrityskohtaiset klinikat ovat de minimis tuen alaisia yrityskohtaisia koulutuksia.

Toteutukseen liittyy olennaisestui myös yritysten ohjaaminen Yritysten kehittymispalveluihin, joita ELYn yritysten asiantuntijapalvelut tuottavat.

HANKE TOTEUTETAAN YHTEISTYÖSSÄ SEURAAVIEN HANKKEIDEN KANSSA

– A75523: Muonion kansainvälisen matkailun ympärivuotinen kehittäminen – Visit Muonio 2025 / Luoteis-Lapin Matkailu ry
– S21587: Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla -hanke, jossa toimenpiteet koostuvat pääosin työvoiman saatavuuteen.
– 308382 Enontekiön kunta Covid-19 EAKR-hankehakemus
– 99420 Tunturi-Lapin yritykset ja idut-hanke
– 105997 Pelkkänä korvana ESR-hanke

****************************
KATSO HANKKEEN TULEVAT KOULUTUKSET, TYÖPAJAT JA YRITYSKLINIKAT JA OHJEET:
****************************

Tutustu myös näihin hankkeisiin