Mikä on Tunturi-Lapin Kehitys?

Tunturi-Lapin Kehitys ry on seutukuntaorganisaatio, jonka tehtävänä on kehittää koko Tunturi-Lappia sekä edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Tunturi-Lappi on yksi Lapin maakunnan kuudesta seutukunnasta. Tunturi-Lapin Kehitys perustettiin kehittämään aluetta kokonaisvaltaisesti, ja tällä hetkellä siihen kuuluu kolme kuntaa: Muonio, Enontekiö ja Kittilä. Seudun edunvalvojana ja äänitorvena Tunturi-Lapin Kehityksen ääni kantaa pidemmälle kuin yksittäisten kuntien. Yhdistyksen toimenkuva on laaja, sillä se paitsi hallinnoi seutukunnan yhteisiä hankkeita, mutta myös vahvistaa alueen yhteistä identiteettiä ja yritystoiminnan edellytyksiä yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Mitä teemme?

Palvelut yrityksille

Harkitsetko yritystoiminnan aloittamista Tunturi-Lapissa? Tunturi-Lapin kehitys tarjoaa palveluita sekä aloitteleville että jo olemassa oleville yrityksille. Tietämyksemme Tunturi-Lapin elinkeinoista ja ainutlaatuisista olosuhteista ovat käytettävissänne. Autamme niin lupa-asioissa, rahoituksen etsimisessä kuin osaamisen kehittämisessäkin. Meille jokainen yritys on tärkeä, joten toivomme, että otat yhteyttä, mikäli tunnet tarvitsevasi alueellisen erityisasiantuntijan apua.

Ota yhteyttä

Tapahtumat ja verkostoituminen

Tunturi-Lapin kehitys järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka antavat alueellisille toimijoille paljon mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Meillä on hyvät suhteet kansallisiin järjestöihin ja organisaatioihin, kuten esimerkiksi ELY-keskukseen ja TE-toimistoon. Tunnemme hyvin myös pankit ja rahoittajat. Ja jos emme jotain asiaa itse tiedä, hyödynnämme kattavaa asiantuntijaverkostoamme erikoisasiantuntemusta vaativissa neuvontakysymyksissä.

Katso tulevat tapahtumat

Päätöksenteko

Hallitus

Hallituksen kokoonpano vuonna 2024 on:
 • Enontekiön kunta

virkamiesedustus: Petri Härkönen, varalla Marja-Riitta Aalto
luottamusmiesedustus: Jarmo Näkkäläjärvi, varalla Leena Palojärvi
yrittäjäedustus: Edit Heiskanen, varalla Tiina Vuontisjärvi
 • Muonion kunta

virkamiesedustus: Laura Enbuska-Mäki, varalla Katri Rantakokko
luottamusmiesedustus: Minna Back, varalla Jukka Korhonen
yrittäjäedustus: Anne Mäkelä, varalla Ulla Kangosjärvi
 • Kittilän kunta

virkamiesedustus: Timo Kurula, varalla Sanna Ylinampa
luottamusmiesedustus: Aki Nevalainen, varalla Pekka Rajala
yrittäjäedustus: Pertti Hettula, varalla Kari Virmakoski
Hallituksen puheenjohtajana toimii Aki Nevalainen ja varapuheenjohtajana Jarmo Näkkäläjärvi.
Sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.
Yhdistyksen kevätkokous valitsee hallituksen jäsenet kahden vuoden toimintakaudelle.

Valtuuskunta

Valtuuskunta kokoonpano vuonna 2024 on:
 • Enontekiöltä 2024:

Jarno Viitanen                         varalla Satu- Marja Eira- Keskitalo
Taru Mäkitalo, pj.                    varalla Helinä Hautamäki
Sari Norrgård                          varalla Juha- Pekka Mäntyvaara
Lars- Aslak Tornensis             varalla Per- Oula Juuso
 • Muoniosta 2024:

Jari Makkonen                          varalla Priitta Pöyhtäri-Trøen
Manu Friman                            varalla Johanna Mikkola
Juha Niemelä,vpj.                     varalla Teemu Taulavuori
Katriina Holck                          varalla Sakari Silen
 • Kittilästä 2024:

Paula Nevalainen                    varalla Raili Fagerholm
Mikko Rauhala                         varalla Oula Vuolli
Markku Mäkitalo, 2.vpj            varalla Esa Siitonen
Pirkko Jauhojärvi                     varalla Tuomas Similä
Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Taru Mäkitalo, varapuheenjohtajana Juha Niemelä ja 2.varapuheenjohtajana Markku Mäkitalo.
Yhdistyksen kevätkokous valitsee valtuuskunnan puheenjohtajiston kahden vuoden toimintakaudelle.

Veli-Matti Hettula

Toiminnanjohtaja

veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi

Puh. +358 (0)400 415 345

Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Tunturi-Lapin Kehitys ry ja kotikunta Muonio 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää TunturiLapin seutukunnan, jonka muodostavat Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio, elinvoimaisuutta ja elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten kehittämistä, tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa

Yhdistys harjoittaa tutkimusja valistustoimintaa, tekee aloitteita, järjestää kokouksia, toimittaa tiedotteita ja muita julkaisuja sekä toimii muillakin näihin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi sekä järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia

Toimintaansa yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. 

3 § Jäsenet 

Yhdistyksen jäseniä ovat siihen yhdistystä perustettaessa liittyneet Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion kunnat. Uusiksi jäseniksi voidaan ottaa pohjoismainen kunta. Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen valtuuskunta. 

Jäsenmaksun suuruudesta päättää valtuuskunnan syyskokous. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen tai valtuuskunnan kokouksessa. Eroava jäsen vapautuu säännöissä määrätyistä velvoitteistaan, kun eroamisilmoituksesta on kulunut yksi vuosi. 

4 § Yhdistyksen toimielimet 

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous, valtuuskuntana toimivat valtuutetut ja hallitus. 

5 § Valtuuskunta 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja valtuutettujen muodostama valtuuskunta.

Valtuuskuntaan kuuluu neljä jäsentä jokaisesta jäsenkunnasta. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Valtuutetut valitaan jäsenten asettamisista ehdokkaista. Kukin jäsen asettaa ehdolle vähintään neljä valtuuskunnan jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Valtuuskunnan jäsenet valitaan nelivuotiskaudeksi, jolloin toimikausi alkaa yhdistyksen vuosikokouksesta ja päättyy sen jälkeen pidettävään yhdistyksen vuosikokoukseen. 

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 1-4 varapuheenjohtajaa. Näiden toimikausi alkaa valtuuskunnan kevätkokouksessa, jossa heidät valitaan, ja päättyy sitä ensiksi seuraavan valtuuskunnan kevätkokouksen alkaessa

6 § Valtuuskunnan kokoukset 

Valtuuskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa. Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä, ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Valtuuskunta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai milloin hintään neljä valtuuskunnan jäsenistä sitä vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

Valtuuskunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • valitaan hallituksen jäsenet
 • Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Molemmilla tulee olla JHTT-pätevyys. Tilintarkastajien toimikausi alkaa valtuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan kevätkokouksen päättyessä.
 • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Valtuuskunnan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 • Päätetään yhdistyksen maksettavista palkkioista ja korvauksista
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

7 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän valtuuskunnan kevätkokouksessa valittua jäsentä. 

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta ja alkaa siinä valtuuskunnan kevätkokouksessa, jossa sen jäsenet valitaan. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa tarvittavat toimihenkilöt.

8 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään joka neljäntenä vuotena hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalin arvalla, muissa asioissa päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide

Yhdistyksen vuosikokous valitsee valtuuskunnan jäsenet käyttämään yhdistyksen päätösvaltaa

9 § Kokouskutsut ja päätösvaltaisuus 

Kutsun hallituksen kokouksiin antaa hallituksen puheenjohtaja ja yhdistyksen ja valtuuskunnan kokouksiin hallitus. 

Kutsut yhdistyksen, yhdistyksen hallituksen ja valtuuskunnan kokouksiin on lähetettävä sähköpostilla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. 

Milloin valtuuskunnan tai hallituksen jäsen haluaa jonkin asian otettavasi esille valtuuskunnan kokouksessa, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan ottaa kokouskutsuun. 

Valtuuskunta ja hallitus ovat päätösvaltaisia, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuina, on läsnä. Asiat ratkaistaan, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide. 

10 § Toiminnanjohtaja

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja.

Toiminnanjohtajan valitsee yhdistyksen hallitus. 

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen oikeuttama toimihenkilö, kaksi yhdessä. 

12 § Tilit 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen valtuuskunnan kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen valtuuskunnan kevätkokousta

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä valtuuskunnan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistysten tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän valtuuskunnan kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen. 

Päätökset

Hallitus

TLK Hallitus allekirjoitettu pöytäkirja 12.06.2019

TLK Hallitus allekirjoitettu pöytäkirja 19.08.2019

TLK_Hallitus_allekirjoitettu_pöytäkirja_10.10.2019

TLK_Hallitus_allekirjoitettu_pöytäkirja_5.12.2019

TLK_HALLITUS_ALLEKIRJOITETTU _POYTAKIRJA_13.1.2020

TLK_HALLITUS_POYTAKIRJA_10.3.2020_sahkoisesti_allekirjoitettu

TLK hallitus allekirjoitettu kokouspöytäkirja 23.4.2020

TLK_HALLITUS_ALLEKIRJOITETTU POYTAKIRJA_09062020

TLK_HALLITUS_POYTAKIRJA_10092020

TLK_HALLITUS_PÖYTÄKIRJA_5.11.2020

TLK_Hallitus_pöytäkirja_151220020

TLK_hallitus_pöytäkirja_4.3.2021

TLK_HALLITUS_pöytäkirja_12.4.2021

TLK_HALLITUS_PÖYTÄKIRJA_23.6.2021

TLK_HALLITUS_PÖYTÄKIRJA_10.9.2021

TLK_HALLITUS_PÖYTÄKIRJA_16.11.2021

TLK_HALLITUS_pöytäkirja_1.2.2022

TLK_HALLITUS_pöytäkirja_2.3.2022

TLK_HALLITUS_pöytäkirja_14.6.2022

TLK_HALLITUS_pöytäkirja_15.8.2022_

TLK_HALLITUS_pöytäkirja_2.11.2022

TLK_HALLITUS_PÖYTÄKIRJA_2.2.2023

TLK_HALLITUS_pöytäkirja_23.2.2023

TLK_HALLITUS_pöytäkirja_09.06.2023__

TLK_HALLITUS_pöytäkirja_09.10.2023_

TLK_HALLITUS_pöytäkirja_13.12.2023_

TLK_HALLITUS_pöytäkirja_29.01.2024

TLK_HALLITUS_pöytäkirja_22.04.2024

TLK_HALLITUS_pöytäkirja_6.6.2024_

Valtuuskunta

TLK_Valtuuskunta_allekirjoitettu_kokouspoytakirja_24062019

TLK_Valtuuskunta_kokouspoytakirja_28.11.2019

TLK_valtuuskunta_kokouspöytäkirja_20052020_allekirjoitettu

TLK valtuuskunta 26.11.2020_allekirjoitettu

TLK_valtuuskunta_pöytäkirja_27042021_

TLK_valtuuskunta_pöytäkirja23112021

TLK_valtuuskunta_pöytäkirja_03052022

TLK hallitus ja valtuuskunta yhteiskokous 03.09.2022

TLK_valtuuskunta_pöytäkirja_02112022

TLK_valtuuskunta_pöytäkirja_21042023

TLK_valtuuskunta_pöytäkirja_30102023_allekirjoitettu

TLK_Valtuuskunta,_kevätkokous_30052024_

Milloin tapahtuu?

Heräsikö kysyttävää?

Jos sinulla heräsi kysymyksiä Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnasta tai haluat esimerkiksi neuvoja seutukuntaan investoimisesta, ota rohkeasti yhteyttä.

Veli-Matti Hettula

Toiminnanjohtaja

veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi

Puh. +358 (0)400 415 345

Ota yhteyttä EN
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tunturi-Lapin Kehitys ry
y-tunnus: 1639011-1

Yhteystiedot

Puthaanrannatie 15
99300 Muonio
+358 (0)400 415 345
veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Veli-Matti Hettula

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tunturi-Lapin Kehitys ry:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Henkilötunnus

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin YRITYS OY:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
 veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.