Mikä on Tunturi-Lapin Kehitys?

Tunturi-Lapin Kehitys ry on seutukuntaorganisaatio, jonka tehtävänä on kehittää koko Tunturi-Lappia sekä edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Tunturi-Lappi on yksi Lapin maakunnan kuudesta seutukunnasta. Tunturi-Lapin Kehitys perustettiin kehittämään aluetta kokonaisvaltaisesti, ja tällä hetkellä siihen kuuluu kolme kuntaa: Muonio, Enontekiö ja Kittilä. Seudun edunvalvojana ja äänitorvena Tunturi-Lapin Kehityksen ääni kantaa pidemmälle kuin yksittäisten kuntien. Yhdistyksen toimenkuva on laaja, sillä se paitsi hallinnoi seutukunnan yhteisiä hankkeita, mutta myös vahvistaa alueen yhteistä identiteettiä ja yritystoiminnan edellytyksiä yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Mitä teemme?

Palvelut yrityksille

Harkitsetko yritystoiminnan aloittamista Tunturi-Lapissa? Tunturi-Lapin kehitys tarjoaa palveluita sekä aloitteleville että jo olemassa oleville yrityksille. Tietämyksemme Tunturi-Lapin elinkeinoista ja ainutlaatuisista olosuhteista ovat käytettävissänne. Autamme niin lupa-asioissa, rahoituksen etsimisessä kuin osaamisen kehittämisessäkin. Meille jokainen yritys on tärkeä, joten toivomme, että otat yhteyttä, mikäli tunnet tarvitsevasi alueellisen erityisasiantuntijan apua.

Ota yhteyttä

Tapahtumat ja verkostoituminen

Tunturi-Lapin kehitys järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka antavat alueellisille toimijoille paljon mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Meillä on hyvät suhteet kansallisiin järjestöihin ja organisaatioihin, kuten esimerkiksi ELY-keskukseen ja TE-toimistoon. Tunnemme hyvin myös pankit ja rahoittajat. Ja jos emme jotain asiaa itse tiedä, hyödynnämme kattavaa asiantuntijaverkostoamme erikoisasiantuntemusta vaativissa neuvontakysymyksissä.

Katso tulevat tapahtumat

Päätöksenteko

Hallitus

Hallituksen kokoonpano vuonna 2023 on:
 • Enontekiön kunta

virkamiesedustus: Petri Härkönen, varalla Marja-Riitta Lukkari
luottamusmiesedustus: Jarmo Näkkäläjärvi, varalla Leena Palojärvi
yrittäjäedustus: Edit Heiskanen, varalla Tiina Vuontisjärvi
 • Muonion kunta

virkamiesedustus: Laura Enbuska-Mäki, varalla Katri Rantakokko
luottamusmiesedustus: Minna Back, varalla Jukka Korhonen
yrittäjäedustus: Markus Ilmola, varalla Ulla Kangosjärvi
 • Kittilän kunta

virkamiesedustus: Timo Kurula, varalla Sanna Ylinampa
luottamusmiesedustus: Aki Nevalainen, varalla Pekka Rajala
yrittäjäedustus: Pertti Hettula, varalla Kari Virmakoski
Hallituksen puheenjohtajana toimii Minna Back ja varapuheenjohtajana Jarmo Näkkäläjärvi.
Sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.
Yhdistyksen kevätkokous valitsee hallituksen jäsenet kahden vuoden toimintakaudelle.

Valtuuskunta

Valtuuskunta kokoonpano vuonna 2023 on:
 • Enontekiöltä 2023:

Jarno Viitanen                         varalla Satu- Marja Eira- Keskitalo
Taru Mäkitalo                          varalla Helinä Hautamäki
Sari Norrgård                          varalla Juha- Pekka Mäntyvaara
Lars- Aslak Tornensis             varalla Per- Oula Juuso
 • Muoniosta 2023:

Jari Makkonen                          varalla Priitta Pöyhtäri-Trøen
Manu Friman                            varalla Johanna Mikkola
Juha Niemelä                            varalla Teemu Taulavuori
Katriina Holck                          varalla Sakari Silen
 • Kittilästä 2023:

Paula Nevalainen                    varalla Raili Fagerholm
Mikko Rauhala                         varalla Oula Vuolli
Markku Mäkitalo                      varalla Esa Siitonen
Pirkko Jauhojärvi                     varalla Tuomas Similä
Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Taru Mäkitalo ja varapuheenjohtajana Juha Niemelä.
Yhdistyksen kevätkokous valitsee valtuuskunnan puheenjohtajiston kahden vuoden toimintakaudelle.

Veli-Matti Hettula

Toiminnanjohtaja

veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi

Puh. +358 (0)400 415 345

Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Tunturi-Lapin Kehitys ry ja kotikunta Muonio 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää TunturiLapin seutukunnan, jonka muodostavat Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio, elinvoimaisuutta ja elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten kehittämistä, tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa

Yhdistys harjoittaa tutkimusja valistustoimintaa, tekee aloitteita, järjestää kokouksia, toimittaa tiedotteita ja muita julkaisuja sekä toimii muillakin näihin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi sekä järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia

Toimintaansa yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. 

3 § Jäsenet 

Yhdistyksen jäseniä ovat siihen yhdistystä perustettaessa liittyneet Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion kunnat. Uusiksi jäseniksi voidaan ottaa pohjoismainen kunta. Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen valtuuskunta. 

Jäsenmaksun suuruudesta päättää valtuuskunnan syyskokous. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen tai valtuuskunnan kokouksessa. Eroava jäsen vapautuu säännöissä määrätyistä velvoitteistaan, kun eroamisilmoituksesta on kulunut yksi vuosi. 

4 § Yhdistyksen toimielimet 

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous, valtuuskuntana toimivat valtuutetut ja hallitus. 

5 § Valtuuskunta 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja valtuutettujen muodostama valtuuskunta.

Valtuuskuntaan kuuluu neljä jäsentä jokaisesta jäsenkunnasta. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Valtuutetut valitaan jäsenten asettamisista ehdokkaista. Kukin jäsen asettaa ehdolle vähintään neljä valtuuskunnan jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Valtuuskunnan jäsenet valitaan nelivuotiskaudeksi, jolloin toimikausi alkaa yhdistyksen vuosikokouksesta ja päättyy sen jälkeen pidettävään yhdistyksen vuosikokoukseen. 

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 1-4 varapuheenjohtajaa. Näiden toimikausi alkaa valtuuskunnan kevätkokouksessa, jossa heidät valitaan, ja päättyy sitä ensiksi seuraavan valtuuskunnan kevätkokouksen alkaessa

6 § Valtuuskunnan kokoukset 

Valtuuskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa. Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä, ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Valtuuskunta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai milloin hintään neljä valtuuskunnan jäsenistä sitä vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

Valtuuskunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • valitaan hallituksen jäsenet
 • Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Molemmilla tulee olla JHTT-pätevyys. Tilintarkastajien toimikausi alkaa valtuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan kevätkokouksen päättyessä.
 • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Valtuuskunnan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 • Päätetään yhdistyksen maksettavista palkkioista ja korvauksista
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

7 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän valtuuskunnan kevätkokouksessa valittua jäsentä. 

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta ja alkaa siinä valtuuskunnan kevätkokouksessa, jossa sen jäsenet valitaan. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa tarvittavat toimihenkilöt.

8 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään joka neljäntenä vuotena hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalin arvalla, muissa asioissa päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide

Yhdistyksen vuosikokous valitsee valtuuskunnan jäsenet käyttämään yhdistyksen päätösvaltaa

9 § Kokouskutsut ja päätösvaltaisuus 

Kutsun hallituksen kokouksiin antaa hallituksen puheenjohtaja ja yhdistyksen ja valtuuskunnan kokouksiin hallitus. 

Kutsut yhdistyksen, yhdistyksen hallituksen ja valtuuskunnan kokouksiin on lähetettävä sähköpostilla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. 

Milloin valtuuskunnan tai hallituksen jäsen haluaa jonkin asian otettavasi esille valtuuskunnan kokouksessa, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan ottaa kokouskutsuun. 

Valtuuskunta ja hallitus ovat päätösvaltaisia, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuina, on läsnä. Asiat ratkaistaan, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide. 

10 § Toiminnanjohtaja

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja.

Toiminnanjohtajan valitsee yhdistyksen hallitus. 

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen oikeuttama toimihenkilö, kaksi yhdessä. 

12 § Tilit 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen valtuuskunnan kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen valtuuskunnan kevätkokousta

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä valtuuskunnan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistysten tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän valtuuskunnan kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen. 

Milloin tapahtuu?

Heräsikö kysyttävää?

Jos sinulla heräsi kysymyksiä Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnasta tai haluat esimerkiksi neuvoja seutukuntaan investoimisesta, ota rohkeasti yhteyttä.

Veli-Matti Hettula

Toiminnanjohtaja

veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi

Puh. +358 (0)400 415 345