26.1.2023 Koulutusyhteistyö ja osaamisen tarjoaminen yli rajojen / Utbildnings samarbete och kompetensförsörjning över gränsen / Education collaboration and competence supply cross borders

Skolvägen 12, 95731 Övertorneå, Sverige

Aikataulu Ruotsin aikaa/ Tidtabell Svenska tid/ Timetable Swedish time


Ohjelma / programme

Lataa pdf-ohjelma / Ladda ner pdf-programmet

09.30-10.00

  Ainoastaan paikan päällä. Endast på plats. Live only.

Tervetuloa, kahvi
Välkömmen, kaffe
Welcome, coffee

10.00-10.30

  Live ja etänä, live och på distans, live and remotely Teams

Suomi, Ruotsi, Norja opiskelu onnistuu jo yhden oppilaitoksen alla. Miten se onnistuu? Esittely Utbildning Nord, Leif Lahti
Att studera i Finland, Sverige, Norge är redan möjligt under en utbildningsinstitution. Hur fungerar det? Presentation Utbildning Nord, Leif Lahti
Studying in Finland, Sweden, Norway is already possible under one educational institution. How does it work? Presentation Utbildning Nord, Leif Lahti

10.30-12.00

  Ainoastaan paikan päällä. Endast på plats. Live only.

Tutustumiskierros Koulutus Nord. Ainoastaan paikan päällä.
Bekantskapstur Utbildning Nord. Endast på plats.
Familiarization tour. Utbildning Nord. Live only.

12.00-13.00

  Ainoastaan paikan päällä. Endast på plats. Live only.

Lounas/Lunch/Lunch

13.00-14.00

 Live ja etänä, live och på distans, live and remotely Teams

Toisen asteen ja aikuisopiskelun rajat ylittävä yhteistyö -Mitä yhteneväisyyksiä ja mitä eroavaisuuksia koulutuksista nyt löytyy? Onko tilaa rajat ylittävälle yhteistyölle? Mitä esteitä yhteistyölle on?
Gränsöverskridande samarbete mellan gymnasie- och vuxenutbildning -Vilka likheter och vilka skillnader finns i utbildningarna nu? Finns det utrymme för gränsöverskridande samarbete? Vilka är hindren för samarbete?
Cross-border cooperation between secondary and adult education, live and remotely (Teams).-What similarities and what differences can be found in the education right now? Is there room for cross-border cooperation? What are the obstacles to cooperation?

14.00-15.00

  Live ja etänä, live och på distans, live and remotely Teams

Kansainvälinen rekrytointi ja haasteet
Internationell rekrytering och utmaningar
International recruitment and challenges

Esimerkit/ Exempel / Examples
  • BARONA: Markku Vihma, Dominika Kowalczyk
  • EURES: Roosa Salomaa,
  • YRITYKSET / FÖRETAG / COMPANIES: Kaunis Iron/Lisa Allan, Inger-Lise Brones/Visit Tromsø, Patricija Olchoviciutė/Tromsøregionens næringsforening
  • OPPILAITOKSET / UTBILDNINGSINSTITUTIONER / EDUCATIONAL INSTITUTIONS, Utbildning Nord
  • ALUEET / REGIONER / REGIONS, Muonio / Kaisa Kylä-Kaila, Kolari/Robert Hawkins
Tekeekö nyt jokainen sitä yksin vai tehdäänkö jotain myös yhdessä? Voidaanko yhdessä rekrytoiden tavoittaa enemmän jokaiselle kohderyhmälle?
International Rekrytering, företag, utbildningsinstitutioner, regioner. Gör alla det ensamma nu, eller görs det också något tillsammans? Kan vi nå fler för varje målgrupp genom att rekrytera tillsammans?
International Recruitment, companies, educational institutions, regions. Is everyone doing it alone now, or is something also being done together? Can we reach more for each target group by recruiting together?

15.00-15.30

  Live ja etänä, live och på distans, live and remotely Teams

Projektimahdollisuudet / Projektmöjligheter/Project possibilities.

  • Anne Tryyki, Nina Mäki, Ammattiopisto Lappia
Seuraavat askeleet ja kotiinpaluu. Miten jatketaan? / Nästa steg och hemresan. Hur går vi vidare? / The next steps and the return home. How do we proceed?
  • Veli-Matti Hettula, Tunturi-Lapin Kehitys

15.30-15.45

  Live ja etänä, live och på distans, live and remotely Teams

Lehdistö/Press/Media

Lehdistön mahdolliset kysymykset järjestäjille
Eventuella frågor från pressen till arrangörerna
Possible questions from the press to the organizers

20.1.2023 PRESS RELEASE LEHDISTÖTIEDOTE PRESSMEDDELANDE PRESSEMELDING_

Koulutus Nord

Skolvägen 12, 95731 Övertorneå, Sverige

Aikataulu Ruotsin aikaa/ Tidtabell Svenska tid/ Timetable Swedish time


Lue uusin uutiskirje tästä:


Tutustu myös näihin uutisiin